СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС: ПРАКТИКА МСФЗ 2021 | MASTER:Бухгалтерія

СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС: ПРАКТИКА МСФЗ 2021

Тривалість: 24 години
Навчання за цією програмою дозволить вам підвищити свій професійний рівень і складати звітність без помилок та перешкод.

ПРОГРАМА

МОДУЛЬ 1

МСФЗ: Призначення і структура. Елементи фінансової звітності і структура.

Частина 1. Необхідність застосування МСФЗ
— Необхідність запровадження МСФЗ.Вступ: МСФЗ у світі та Україні. Обов’язкове застосування МСФЗ. Переваги добровільного застосування МСФЗ;
— Хто повинен складати звітність за МСФЗ;
— Структура: ієрархія стандартів;
— Таксономія фінзвітності за МСФЗ UA iXBRL (наказ Мінфіну від 13.11.2020 № 709).

Частина 2. Перше застосування та основні засади МСФЗ. Елементи фінансової звітності МСФЗ.
— Мета фінансової звітності;
— Перше застосування та основні засади МСФЗ;
— Основні елементи: Активи, зобов'язання та капітал;
— Доходи й витрати.

Частина 3. Концептуальні основи МСФЗ.
— Визнання й оцінка елементів фінансової звітності;
— Якісні характеристики корисної фінансової інформації;
— Класифікація операцій підприємства;
— Сутність облікової політики за МСФЗ.

МОДУЛЬ 2

Основні засоби, нематеріальні та інші активи, Запаси. Оцінка і визнання.

Частина 4. Основні засоби МСБО (IAS) 16
— Визначення основних засобів: визнання й первісна оцінка;
— Методи подальшої оцінки основних засобів;
— Амортизація основних засобів 

Частина 5. Інвестиційна нерухомість МСБО (IAS) 40
— Інвестиційна нерухомість;
— Методи подальшої оцінки інвестиційної нерухомості.

Частина 6. Нематеріальні активи МСБО (IAS) 38
— Визначення нематеріальних активів
— Визнання придбаних нематеріальних активів
— Визнання внутрішньо створених нематеріальних активів
— Подальша оцінка нематеріальних активів

Частина 7. Запаси МСБО (IAS)2
— Визначення запасів та їх первісна оцінка;
— Подальша оцінка запасів;
— Вибуття запасів.

Частина 8. Зменшення корисності активів МСБО (IAS) 36
— Ознаки знецінення активів;
— Тест на знецінення;
— Відображення знецінення в обліку.

Частина 9. Необоротні активи, що призначені для продажу МСФЗ (IFRS) 5
— Визначення та критерії класифікації;
— Оцінка необоротних активів, призначених для продажу;
— Відображення в обліку і звітності.

МОДУЛЬ 3

Витрати на позики, забезпечення, податок на прибуток, валюта тощо

Частина 10. Витрати на позики  МСБО (IAS) 23
— Поняття «витрати на позики» і «кваліфікований актив»;
— Витрати на позики, які слід капіталізувати. Процедура капіталізації.

Частина 11. Резерви (забезпечення), умовні зобов'язання та умовні активи МСБО (IAS) 37
— Поняття резервів, умовних зобов'язань і умовних активів;
— Визнання й оцінка резервів;
— Розкриття умовних зобов'язань і умовних активів.

Частина 12. Податки на прибуток МСБО (IAS) 12
— Поточні й відстрочені податки;
— Принципи обліку відстрочених податків.

Частина 13. Виплати працівникам МСБО (IAS) 19, МСБО (IAS) 26
— Короткострокові винагороди;
— Бонуси;
— Виплати по закінченні трудової діяльності.

Частина 14. Вплив змін валютних курсів МСБО (IAS) 21
— Функціональна валюта і валюта подання звітності;
— Первісна і подальша оцінка статей, виражених в іноземній валюті. Монетарні й немонетарні статті;
— Облік курсових різниць при перерахунку з іноземної валюти в функціональну, а також з функціональної у валюту подання звітності

МОДУЛЬ 4

Оренда: облік у орендаря та орендодавця МСФЗ (IFRS) 16

Частина 15. Оренда. Принципи обліку оренди. Відображення оренди в обліку орендаря.
— Визначення оренди. Поняття «ідентифікований актив» і «контроль над використанням  активу»;
— Облік оренди в орендаря: первісна оцінка зобов'язань з оренди та орендного активу;
— Подальша оцінка зобов'язань з оренди та орендного активу.

Частина 16. Оренда . Відображення оренди в обліку орендодавця. Модифікація оренди.
— Відображення оренди в обліку орендодавця;
—Модифікація оренди в обліку орендаря й орендодавця.

МОДУЛЬ 5

Виручка: визнання в обліку. Особливості окремих договорів МСФЗ (IFRS) 15

Частина 17. Виручка за договорами з покупцями.П'ятикрокова модель визнання виручки.
— Ідентифікація договору;
— Ідентифікація обов'язків до виконання;
— Визначення ціни угоди;
— Розподіл ціни угоди;
— Визнання виручки.

Частина 18. Виручка за договорами з покупцями. Окремі види угод.
— Продаж з правом на повернення;
— Договори зворотного викупу;
— Невідшкодовувані початкові платежі;
— Поступки в ціні;
— Знижки за обсяг;
— Гарантії;
— Операції з відкладеним постачанням;
— Договори консигнації й комісії;
— Ліцензії.

МОДУЛЬ 6

Фінансові інструменти: класифікація, визнання, облік — МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS)9, МСБО (IAS)32

Частина 19. Фінансові інструменти. Поняття і класифікація фінансових інструментів.
— Первісне визнання фінансових активів (далі – ФА);
— Поняття фінансових інструментів та їх види;
— Класифікація фінансових активів згідно з МСФЗ (IFRS) 9;
— Аналіз бізнес-моделі та виконання SPPI-тесту з метою класифікації ФА;
— Первісне визнання фінансових активів.

Частина 20. Фінансові інструменти. Подальше визнання фінансових активів.
— Облік боргових фінансових активів за амортизованою собівартістю;
— Облік боргових фінансових активів за справедливою вартістю з переоцінкою через капітал;
— Облік боргових фінансових активів за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток і збитки;
— Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю: з переоцінкою через капітал;
— Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю: з переоцінкою через прибуток і збитки.

Частина 21. Фінансові інструменти. Облік фінансових зобов'язань.
— Первісна оцінка фінансових зобов'язань;
— Облік фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю;
— Облік фінансових зобов'язань за справедливою вартістю.

МОДУЛЬ 7

Облікова політика. Бухгалтерські оцінки та помилки. Звіти

Частина 22. Облікова політика, зміни бухгалтерських оцінок і помилки. МСБО (IAS)8.
— Відмінності між зміною облікової політики, зміною облікових оцінок і виправленням помилки;
— Облік змін в обліковій політиці;
— Облік зміни бухгалтерських оцінок;
— Облік виправлення помилок, допущених у попередніх періодах.

Частина 23. Події після закінчення звітного періоду. МСБО (IAS) 10.
— Визначення подій після звітної дати. Етапи затвердження фінансової звітності;
— Коригуючі й некоригуючі події;
— Розкриття інформації про події після звітної дати у звітності.

Частина 24. Звіт про фінансовий стан. МСБО (IAS)1.
— Призначення і зміст звіту про фінансовий стан;
—Подання активів і зобов'язань з поділом на довгострокові й короткострокові.

Частина 25. Звіт про сукупний дохід. МСБО (IAS) 1.
— Призначення і зміст звіту про сукупний дохід;
— Звіт про фінансові результати;
— Звіт про інший сукупний дохід.

Частина 26. Звіт про зміни в капіталі. МСБО (IAS)1.
— Призначення і зміст звіту про зміни у власному капіталі;
— Облік капіталу згідно з МСФЗ;
—Перехід фінансового результату поточного року в інші статті капіталу.

Частина 27. Звіт про рух грошових коштів. МСБО (IAS)7.
— Призначення звіту про рух грошових коштів;
— Прямий і непрямий методи, що використовуються при підготовці звіту.

МОДУЛЬ 8

Консолідована звітність: структура, принципи та методика складання.

Частина 28. Консолідована звітність. . МСБО (IAS)34. Принципи консолідації. Консолідація при придбанні.
— Поняття «консолідована» і «окрема» фінансова звітність;
— Контроль інвестора. Можливі структури груп;
— Основні принципи консолідації за методом придбання;
— Консолідація на дату придбання.

Частина 29. Консолідована звітність. Консолідація в подальшому. Припинення консолідації. Асоційовані компанії.
— Консолідація на наступні звітні дати;
— Поетапне придбання;
— Вибуття контрольованої компанії;
—Відображення в консолідованій звітності асоційованих компаній.

Частина 30. Підсумки тверджень. Практичні рекомендації.
— Підсумки тверджень. Практичні рекомендації;
— Вплив спалаху: Covid-звітування.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ