Методические пособия для windows-приложения| MASTER

пособия → windows-приложение

Ведение бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса в программном продукте MASTER

В данной книге рассмотрены основные действия, которые нужно выполнить при настройке и ведении бухгалтерского учета с помощью программного решения MASTER: Бухгалтерия для коммерческих учреждений. Данный программный продукт соответствует требованиям действующего законодательства Украины и полностью адаптирован к украинскому рынку.

Данная книга ориентирована на читателей, которые обладают достаточными знаниями о принципах ведения бухгалтерского учета, а после прохождения данного курса получит практические навыки ведения бухгалтерского учета в программном продукте MASTER: Бухгалтерия.

Прочитав данную книгу, читатели будут понимать и знать ключевые характеристики программного продукта, получат целостное и правильное понимание о полном функционал и особенности использования программного продукта для выполнения всех бухгалтерских операций.

Также читатели уметь формировать все необходимые первичные документы, а также регистрировать полученные первичные документы, анализировать учетную информацию и понимать способы накопления ее в MASTER: Бухгалтерия, формировать регламентированную отчетность (налоговую, финансовую, оперативную) и др.

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Ця книга є керівництвом з адміністрування програмних продуктів MASTER. Також книга буде корисна фахівцям, що займаються розробкою, модифікацією і впровадженням власних бізнес-рішень (в тому числі, конфігурацій), побудованих на базі платформи MASTER.  Інформація, яка представлена в книзі, відноситься до всієї лінійки програмних продуктів MASTER. В якості прикладу  розглядається програмний продукт MASTER:Бухгалтерія (версія 2018). Адміністрування інших програмних продуктів MASTER виконується аналогічно. У книзі описані платформа і архітектура програмних продуктів MASTER, вимоги до обладнання, розглянуті процедури установки, оновлення і видалення програмних продуктів, створення резервних копій і відновлення з них, управління користувачами і доступом, обслуговування інформаційної бази, журнал роботи, робота з планувальником тощо.

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER

У даній книзі розглядається функціонал модулів Кадри та Зарплата, які входить до складу програмних продуктів MASTER, і який відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.  

Модуль Кадри призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розпису, облік наказів.  

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо. 

Животноводство (версия 2018)

В данной книге рассматривается порядок работы с модулем Животноводство, который входит в состав программного продукта MASTER:Агро. Данный модуль используется для отражения хозяйственных операций по содержанию животных на сельскохозяйственном предприятии. С помощью модуля Животноводство выполняются операции реализации, возврата, сельской хозяйственной продукции, биологических активов животноводства, молока, возвращение биологических активов животноводства от поставщика. В модуле ведется работа с документами по операциям перемещения животных, перевод в другую группу, выбраковка на откорм, убой, приплод, взвешивания, падеж. Реализован в модуле функционал позволяет выполнять операции по изменению стоимости, переоценке животных, корректировке и закрытию расходов и тому подобное. Благодаря модулю можно сформировать оборотно-сальдову ведомость, карточка счета, ведомость расхода кормов, ведомость по молочной продукции, форму ПБАСГ тому подобное.

Растениеводство (версия 2018)

В данной книге рассматривается порядок работы с модулем Растениеводство, который входит в состав программного продукта MASTER: Агро. Модуль Растениеводство предназначен для учета операций хозяйственной деятельности в растениеводстве согласно требованиям действующего законодательства Украины. Модуль позволяет выполнять операции реализации, сдачи, возврата, комплектации биологических активов в растениеводстве, создание счетов на реализацию сельскохозяйственной продукции и биологических активов растениеводства и счетов поступления биологических активов растениеводства от поставщика. Благодаря функционалу, который реализован в модуле, можно выполнять операции ввода в эксплуатацию долгосрочных биологических активов, списание долгосрочных биологических активов растениеводства и погибших посевов, ввода начальных остатков НЗП и остатков биологических активов растениеводства и тому подобное. В модуле можно вести учет расхода семян, удобрений и ядохимикатов, план посева, а также сформировать оборотносальдову ведомость, оперативную ведомость и ведомость по аналитиках, карточку счета, получить статистическую отчетность.

Модуль "Аренда земли" (версия 2018)

В цій книзі розглянуто порядок роботи з модулем Оренда землі, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Оренда землі використовується для формування банку землі, планування завантаження посівних площ і раціонального використання земельних ресурсів, нарахування за паями, формування відомості виплаті реалізації, нарахування авансових виплати, створення акту прийому/передачі, договорів оренди, контрагентів, ділянки, звітів по пайовикам, по передачі паю, по договорах пайовиків, по земельним ділянкам. У модулі Оренда землі налаштовано довідники коефіцієнтів індексації, видів угідь, цільового призначення ділянок.

Транспорт (версия 2018)

В этой книге описана работа с модулем Транспорт, который входит в состав программного продукта MASTER:Агро. Модуль Транспорт предназначен для учета операций работы автотранспорта в процессе хозяйственной деятельности. В частности, модуль Транспорт используется для ведения учета операций поступления, движения и расходования горюче-смазочных материалов на предприятии, отражение работы автотранспорта в процессе хозяйственной деятельности, учета запасных частей, процессы текущего ремонта и модернизации автотранспорта, учета рабочего времени водителей и анализа его эффективного использования, формирования печатных форм путевых листов грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники установленного образца и тому подобное.

Модуль "Зарплата" (версия 2018)

В данной книге рассматривается функционал модуля Зарплата, входящий в состав программных продуктов MASTER, и который предназначен для автоматизации расчета заработной платы по сотрудникам предприятия.

Модуль Зарплата позволяет рассчитать заработную плату сотрудников в разрезе отдельных подразделений и по предприятию в целом, перечислить заработную плату по каждому сотруднику с учетом графика его работы, перечислить суммы удержаний и отчислений в фонды за предыдущие периоды, сформировать расчетные ведомости на основе данных из личных карточек и расчетных листов, создавать проводки по оплате труда и др.

Модуль "Кадры" (версія 2018)

Модуль Кадры, который входит в состав программных продуктов MASTER, предназначенный для ведения кадрового учета на предприятиях любой формы собственности, а также для обеспечения руководства оперативной информации о кадровой деятельности. Модуль является инструментом работы сотрудников отдела кадров и смежных служб предприятия (бухгалтерия), задействованных при начислении заработной платы. В состав модуля входят соответствующие преднастроенные справочники.

В данной книге описана работа с данным модулем: учет кадров (личные карточки, данные работников, учет документов больничных, отпусков, льгот, стажа и т.д.), ведение штатного расписания, учет приказов. Перед началом работы с данным модулем рекомендуем ознакомиться с книгой «Интерфейс программных продуктов MASTER», в которой подробно описано интерфейс программного продукта, его кнопки и технологии их использования.

Кроме того, пользователь всегда может получить дополнительную информацию с помощью кнопки F1, которая открывает окно с рабочими инструкциями. Инструкции всегда отражаются в соответствии с того участка учета и меню, с которыми работает в данный момент пользователь.

Формирование отчетности в программных продуктах MASTER (версия 2018)

В программных продуктах MASTER реализовано формирование аналитической, финансовой и фискальной отчетности согласно действующему законодательству. В данной книге рассмотрен порядок формирования отчетов и деклараций, а также описана процедура подготовки сводной бухгалтерской отчетности. При сводной бухгалтерской отчетности для формирования документов указывается не один объект учета, а несколько. Сформированные документы отчетности можно распечатать, экспортировать в PDF-файл или Excel-файл. Также в книге описана процедура выгрузки отчетов в XML-файл. XMLфайл предназначен для загрузки в систему подачи отчетности - его используют все системы для подачи отчетности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

комплексный бухгалтерский учет по всем направлениям;

налоговый учет согласно действующему НКУ;

сводная бухгалтерская отчетность;

автоформирование финотчетности.

от 9699 грн освобождено от НДС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

конфигурирование нетипичного функционала;

разработка индивидуальных решений;

перенос данных из других программ;

интеграции с другим программным обеспечением.

от 900 грн/час + НДС 20%

Электронный документооборот

обмен (получение и отправка) и учет (регистрация) электронных документов с ЭЦП;

настроенные бизнес-процессы обработки входящих, внутренних, исходящих электронных документов;

единая среда хранения документов.

от 8990 грн освобождено от НДС