Методические пособия для windows-приложения| MASTER

пособия → windows-приложение

Ведение бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса в программном продукте MASTER

В данной книге рассмотрены основные действия, которые нужно выполнить при настройке и ведении бухгалтерского учета с помощью программного решения MASTER: Бухгалтерия для коммерческих учреждений. Данный программный продукт соответствует требованиям действующего законодательства Украины и полностью адаптирован к украинскому рынку.

Данная книга ориентирована на читателей, которые обладают достаточными знаниями о принципах ведения бухгалтерского учета, а после прохождения данного курса получит практические навыки ведения бухгалтерского учета в программном продукте MASTER: Бухгалтерия.

Прочитав данную книгу, читатели будут понимать и знать ключевые характеристики программного продукта, получат целостное и правильное понимание о полном функционал и особенности использования программного продукта для выполнения всех бухгалтерских операций.

Также читатели уметь формировать все необходимые первичные документы, а также регистрировать полученные первичные документы, анализировать учетную информацию и понимать способы накопления ее в MASTER: Бухгалтерия, формировать регламентированную отчетность (налоговую, финансовую, оперативную) и др.

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Ця книга є керівництвом з адміністрування програмних продуктів MASTER. Також книга буде корисна фахівцям, що займаються розробкою, модифікацією і впровадженням власних бізнес-рішень (в тому числі, конфігурацій), побудованих на базі платформи MASTER.  Інформація, яка представлена в книзі, відноситься до всієї лінійки програмних продуктів MASTER. В якості прикладу  розглядається програмний продукт MASTER:Бухгалтерія (версія 2018). Адміністрування інших програмних продуктів MASTER виконується аналогічно. У книзі описані платформа і архітектура програмних продуктів MASTER, вимоги до обладнання, розглянуті процедури установки, оновлення і видалення програмних продуктів, створення резервних копій і відновлення з них, управління користувачами і доступом, обслуговування інформаційної бази, журнал роботи, робота з планувальником тощо.

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER

У даній книзі розглядається функціонал модулів Кадри та Зарплата, які входить до складу програмних продуктів MASTER, і який відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.  

Модуль Кадри призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розпису, облік наказів.  

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо. 

Животноводство (версия 2018)

В данной книге рассматривается порядок работы с модулем Животноводство, который входит в состав программного продукта MASTER:Агро. Данный модуль используется для отражения хозяйственных операций по содержанию животных на сельскохозяйственном предприятии. С помощью модуля Животноводство выполняются операции реализации, возврата, сельской хозяйственной продукции, биологических активов животноводства, молока, возвращение биологических активов животноводства от поставщика. В модуле ведется работа с документами по операциям перемещения животных, перевод в другую группу, выбраковка на откорм, убой, приплод, взвешивания, падеж. Реализован в модуле функционал позволяет выполнять операции по изменению стоимости, переоценке животных, корректировке и закрытию расходов и тому подобное. Благодаря модулю можно сформировать оборотно-сальдову ведомость, карточка счета, ведомость расхода кормов, ведомость по молочной продукции, форму ПБАСГ тому подобное.

Растениеводство (версия 2018)

В данной книге рассматривается порядок работы с модулем Растениеводство, который входит в состав программного продукта MASTER: Агро. Модуль Растениеводство предназначен для учета операций хозяйственной деятельности в растениеводстве согласно требованиям действующего законодательства Украины. Модуль позволяет выполнять операции реализации, сдачи, возврата, комплектации биологических активов в растениеводстве, создание счетов на реализацию сельскохозяйственной продукции и биологических активов растениеводства и счетов поступления биологических активов растениеводства от поставщика. Благодаря функционалу, который реализован в модуле, можно выполнять операции ввода в эксплуатацию долгосрочных биологических активов, списание долгосрочных биологических активов растениеводства и погибших посевов, ввода начальных остатков НЗП и остатков биологических активов растениеводства и тому подобное. В модуле можно вести учет расхода семян, удобрений и ядохимикатов, план посева, а также сформировать оборотносальдову ведомость, оперативную ведомость и ведомость по аналитиках, карточку счета, получить статистическую отчетность.

Модуль "Аренда земли" (версия 2018)

В цій книзі розглянуто порядок роботи з модулем Оренда землі, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Оренда землі використовується для формування банку землі, планування завантаження посівних площ і раціонального використання земельних ресурсів, нарахування за паями, формування відомості виплаті реалізації, нарахування авансових виплати, створення акту прийому/передачі, договорів оренди, контрагентів, ділянки, звітів по пайовикам, по передачі паю, по договорах пайовиків, по земельним ділянкам. У модулі Оренда землі налаштовано довідники коефіцієнтів індексації, видів угідь, цільового призначення ділянок.

Транспорт (версия 2018)

В этой книге описана работа с модулем Транспорт, который входит в состав программного продукта MASTER:Агро. Модуль Транспорт предназначен для учета операций работы автотранспорта в процессе хозяйственной деятельности. В частности, модуль Транспорт используется для ведения учета операций поступления, движения и расходования горюче-смазочных материалов на предприятии, отражение работы автотранспорта в процессе хозяйственной деятельности, учета запасных частей, процессы текущего ремонта и модернизации автотранспорта, учета рабочего времени водителей и анализа его эффективного использования, формирования печатных форм путевых листов грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники установленного образца и тому подобное.

Модуль "Зарплата" (версия 2018)

В данной книге рассматривается функционал модуля Зарплата, входящий в состав программных продуктов MASTER, и который предназначен для автоматизации расчета заработной платы по сотрудникам предприятия.

Модуль Зарплата позволяет рассчитать заработную плату сотрудников в разрезе отдельных подразделений и по предприятию в целом, перечислить заработную плату по каждому сотруднику с учетом графика его работы, перечислить суммы удержаний и отчислений в фонды за предыдущие периоды, сформировать расчетные ведомости на основе данных из личных карточек и расчетных листов, создавать проводки по оплате труда и др.

Модуль "Кадры" (версія 2018)

Модуль Кадры, который входит в состав программных продуктов MASTER, предназначенный для ведения кадрового учета на предприятиях любой формы собственности, а также для обеспечения руководства оперативной информации о кадровой деятельности. Модуль является инструментом работы сотрудников отдела кадров и смежных служб предприятия (бухгалтерия), задействованных при начислении заработной платы. В состав модуля входят соответствующие преднастроенные справочники.

В данной книге описана работа с данным модулем: учет кадров (личные карточки, данные работников, учет документов больничных, отпусков, льгот, стажа и т.д.), ведение штатного расписания, учет приказов. Перед началом работы с данным модулем рекомендуем ознакомиться с книгой «Интерфейс программных продуктов MASTER», в которой подробно описано интерфейс программного продукта, его кнопки и технологии их использования.

Кроме того, пользователь всегда может получить дополнительную информацию с помощью кнопки F1, которая открывает окно с рабочими инструкциями. Инструкции всегда отражаются в соответствии с того участка учета и меню, с которыми работает в данный момент пользователь.

Формирование отчетности в программных продуктах MASTER (версия 2018)

В программных продуктах MASTER реализовано формирование аналитической, финансовой и фискальной отчетности согласно действующему законодательству. В данной книге рассмотрен порядок формирования отчетов и деклараций, а также описана процедура подготовки сводной бухгалтерской отчетности. При сводной бухгалтерской отчетности для формирования документов указывается не один объект учета, а несколько. Сформированные документы отчетности можно распечатать, экспортировать в PDF-файл или Excel-файл. Также в книге описана процедура выгрузки отчетов в XML-файл. XMLфайл предназначен для загрузки в систему подачи отчетности - его используют все системы для подачи отчетности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Комплексный бухгалтерский учет по всем направлениям. Сводная бухгалтерская отчетность.

Налоговый учет согласно действующему НКУ.

Автоматическое формирование денежной отчетности.

от 11000 грн освобождено от НДС

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

Конфигурирование нетипичного функционала, разработка индивидуальных решений.

Перенос данных из другого программного обеспечения.
Интеграция с другим программным обеспечением.

от 1075 грн/час + НДС 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмен (получение и отправка) и учет (регистрация) е-документов из КЭП.

Настроены бизнес-процессы обработки входных, внутренних, выходных е-документов.
Единая среда хранения документов.

от 10000 грн освобождено от НДС