Програмний продукт для бюджетування, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та управління кадрами в бюджетних установах. Доступний у стаціонарному рішенні.

Функціональні можливості

Кошторис:

 • ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК, заявки на фінансування, розподіл відкритих асигнувань;
 • облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та первинних документів;
 • формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних призначень;
 • облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках: банківські виписки, інтеграція з системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»;
 • вивантаження даних в Казначейство по кошторисам, зобов’язанням, платіжним доручення тощо без використання додаткового програмного забезпечення.

Фінансування:

 • облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих установ в розрізі налаштованих в системі аналітик (КПКВК/КФК, Фондів, КЕКВ, КДБ);
 • контроль відповідальності сум кошторису, плану асигнувань та розподілів відкритих асигнувань;
 • аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний користувачем момент часу, співставлення даних планового фінансування з фактичним фінансуванням.

Облік фінансово-господарських операцій:

 • реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань;
 • формування реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань;
 • реєстр платіжних документів;
 • реєстрація та обробка первинних банківських та касових документів;
 • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) та іншими рахунками;
 • формування касової книги, вкладного аркушу касової книги;
 • облік розрахунків з дебіторами/кредиторами (покупцями/замовниками);
 • реєстрація авансових звітів, наказу на відрядження;
 • облік розрахунків з підзвітними особами установи;
 • ведення відомостей аналітичного обліку;
 • облік касових та фактичних видатків.

Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів:

 • здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;
 • ведення картотеки основних засобів та нематеріальних активів;
 • ведення інвентарної картки;
 • нарахування амортизації (зносу);
 • друк облікових форм;
 • облік дорогоцінних металів.

Облік ТМЦ та МШП:

 • облік надходжень, переміщення та вибуття матеріальних цінностей та МШП, бланків суворої звітності;
 • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін.);
 • отримання оборотних відомостей у розрізі первинних документів, матеріально-відповідальних осіб та найменувань матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі;
 • формування та друк інвентаризаційних документів;
 • формування звітів про наявність та рух матеріальних цінностей.

Кадровий облік:

 • формування та облік штатного розпису установи, а також ведення персонального обліку співробітників;
 • автоматична розробка наказів з одночасним внесенням змін в облікові дані;
 • отримання статистичних типових та довільних звітів.

Нарахування заробітної плати та грошового забезпечення:

 • розрахунок заробітної плати, податків, ЄСВ та інших утримань;
 • табель робочого часу;
 • облік наказів по персоналу;
 • розрахунок відпустки та виплат за лікарняними листами;
 • друк розрахунково-платіжних, архівних відомостей та відомостей за розмірами і видами заробітної плати;
 • облік нарахувань на заробітну плату;
 • звітність до фондів та ДержКомСтату;
 • формування меморіального ордеру № 5;
 • звітних форм для податкової інспекції (1-ДФ), (персоніфікований облік ЄСВ);
 • тарифікація заробітної плати.

Складський облік

 • ведення складських операцій:
  • — прихід ТМЦ від постачальника;
  • — переміщення ТМЦ;
  • — списання ТМЦ;
  • — розукомплектація та комплектація ТМЦ;
  • — оприбуткування ТМЦ;
 • автоматизація проведення інвентаризації.

Облік ПДВ:

 • формування податкових накладних на реалізацію;
 • автоматичне завантаження вхідних податкових накладних;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ.

Формування звітності

 • картки та книги аналітичного обліку;
 • меморіальні ордери;
 • форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності:
  • — «Звiт про надходження та використання коштів загального фонду»;
  • — «Звiт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги»;
  • — «Звiт про заборгованість за бюджетними коштами»;
  • — «Звiт про результати фінансової діяльності»;
  • — оборотний баланс.

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;
 • надбавок та доплат;
 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;
 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
 • автоматичне нарахування індексації.

Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;
 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;
 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;
 • розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з підприємства та за виплатою заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);
 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;
 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;
 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;
 • майстер масових змін штатного розкладу;
 • планування штатного розкладу;
 • штатний розклад і зарплата;
 • звіти по штатному розкладу;
 • планування потреби в працівниках.

Табель обліку часу

 • ведення табелю обліку часу;
 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Кадри

 • Автоматичне формування особової картки:
  • — призначення і переміщення працівників;
  • — дані про освіту працівників;
  • — підвищення кваліфікації;
  • — склад родини, родичі;
  • — іноземні мови;
  • — нагороди і почесні звання;
  • — участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • — історія зміни прізвища;
  • — членство в профспілці;
  • — порушення трудової дисципліни;
  • — перепустки;
  • — пільги;
  • — інвалідність;
  • — стаж;
  • — спецстаж.

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;
 • лікарняні та відомості про захворюваність;
 • документи по середньому;
 • періоди використання відпусток;
 • планування та аналіз відпусток.

Функціональні можливості

Кошторис:

 • ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК, заявки на фінансування, розподіл відкритих асигнувань;
 • облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та первинних документів;
 • формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних призначень;
 • облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках: банківські виписки, інтеграція з системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»;
 • вивантаження даних в Казначейство по кошторисам, зобов’язанням, платіжним доручення тощо без використання додаткового програмного забезпечення.

Фінансування:

 • облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих установ в розрізі налаштованих в системі аналітик (КПКВК/КФК, Фондів, КЕКВ, КДБ);
 • контроль відповідальності сум кошторису, плану асигнувань та розподілів відкритих асигнувань;
 • аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний користувачем момент часу, співставлення даних планового фінансування з фактичним фінансуванням.

Облік фінансово-господарських операцій:

 • реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань;
 • формування реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань;
 • реєстр платіжних документів;
 • реєстрація та обробка первинних банківських та касових документів;
 • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) та іншими рахунками;
 • формування касової книги, вкладного аркушу касової книги;
 • облік розрахунків з дебіторами/кредиторами (покупцями/замовниками);
 • реєстрація авансових звітів, наказу на відрядження;
 • облік розрахунків з підзвітними особами установи;
 • ведення відомостей аналітичного обліку;
 • облік касових та фактичних видатків.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів:

 • здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;
 • ведення картотеки основних засобів та нематеріальних активів;
 • ведення інвентарної картки;
 • нарахування амортизації (зносу);
 • друк облікових форм;
 • облік дорогоцінних металів.

Облік матеріальних цінностей та МШП:

 • облік надходжень, переміщення та вибуття матеріальних цінностей та МШП, бланків суворої звітності;
 • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін.);
 • отримання оборотних відомостей у розрізі первинних документів, матеріально-відповідальних осіб та найменувань матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі;
 • формування та друк інвентаризаційних документів;
 • формування звітів про наявність та рух матеріальних цінностей.

Кадровий облік:

 • формування та облік штатного розпису установи, а також ведення персонального обліку співробітників;
 • автоматична розробка наказів з одночасним внесенням змін в облікові дані;
 • отримання статистичних типових та довільних звітів.

Нарахування заробітної плати та грошового забезпечення:

 • розрахунок заробітної плати, податків, ЄСВ та інших утримань;
 • табель робочого часу;
 • облік наказів по персоналу;
 • розрахунок відпустки та виплат за лікарняними листами;
 • друк розрахунково-платіжних, архівних відомостей та відомостей за розмірами і видами заробітної плати;
 • облік нарахувань на заробітну плату;
 • звітність до фондів та ДержКомСтату;
 • формування меморіального ордеру № 5;
 • звітних форм для податкової інспекції (1-ДФ), (персоніфікований облік ЄСВ);
 • тарифікація заробітної плати.

Складський облік

 • ведення складських операцій:
  • — прихід ТМЦ від постачальника;
  • — переміщення ТМЦ;
  • — списання ТМЦ;
  • — розукомплектація та комплектація ТМЦ;
  • — оприбуткування ТМЦ;
 • автоматизація проведення інвентаризації.

Облік ПДВ:

 • формування податкових накладних на реалізацію;
 • автоматичне завантаження вхідних податкових накладних;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ.

Формування звітності

 • картки та книги аналітичного обліку;
 • меморіальні ордери;
 • форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності:
  • — «Звiт про надходження та використання коштів загального фонду»;
  • — «Звiт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги»;
  • — «Звiт про заборгованість за бюджетними коштами»;
  • — «Звiт про результати фінансової діяльності»;
  • — оборотний баланс.

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;
 • надбавок та доплат;
 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;
 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
 • автоматичне нарахування індексації.

Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;
 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;
 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;
 • розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з підприємства та за виплатою заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);
 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;
 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;
 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;
 • майстер масових змін штатного розкладу;
 • планування штатного розкладу;
 • штатний розклад і зарплата;
 • звіти по штатному розкладу;
 • планування потреби в працівниках.

Табель обліку часу

 • ведення табелю обліку часу;
 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Кадри

 • Автоматичне формування особової картки:
  • — призначення і переміщення працівників;
  • — дані про освіту працівників;
  • — підвищення кваліфікації;
  • — склад родини, родичі;
  • — іноземні мови;
  • — нагороди і почесні звання;
  • — участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • — історія зміни прізвища;
  • — членство в профспілці;
  • — порушення трудової дисципліни;
  • — перепустки;
  • — пільги;
  • — інвалідність;
  • — стаж;
  • — спецстаж.

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;
 • лікарняні та відомості про захворюваність;
 • документи по середньому;
 • періоди використання відпусток;
 • планування та аналіз відпусток.