Відображення в бухгалтерському обліку інформації про переоцінку об`єктів житлового фонду | MASTER

Відображення в бухгалтерському обліку інформації про переоцінку об`єктів житлового фонду

1352 0

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі – Стандарт 121).

Відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІІ Стандарту 121 у разі прийняття рішення суб’єктом державного сектору об’єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу. Пунктами 4-6 розділу ІІІ Стандарту 121 передбачено, що порогом суттєвості для проведення переоцінки об’єктів основних засобів приймається величина, що дорівнює 10- відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості. 

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, облік сум дооцінки (уцінки) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів у межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату ведеться на субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів».

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з переоцінки об’єктів основних засобів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Інформація про результати переоцінки об’єктів основних засобів відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, та Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 (далі – Порядок 307). Відповідно до Порядку 307 результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, що склався на кінець звітного періоду, відображається у статті «Капітал у дооцінках» розділу I «Власний капітал та фінансовий результат» пасиву форми № 1-дс «Баланс».

Крім цього, суми дооцінок (уцінок) основних засобів протягом звітного періоду, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, відображаються у статті «Дооцінка (уцінка) основних засобів» форми № 4-дс «Звіт про власний капітал». 2 Таким чином, у разі прийняття суб’єктом державного сектору рішення про проведення переоцінки об’єктів основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку необхідно визначати справедливу вартість таких об’єктів відповідно до чинного законодавства та індекс переоцінки за нормативно-правовими актами, які регулюють питання бухгалтерського обліку. 

Лист МФУ від 05.03.2019 № 35220-01-2/6368

Джерело: https://buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/vidobrazhennya-v-buhgalterskomu-obliku-informatsiyi-pro-pereotsinku/

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%