Розстрочення сплати ПДВ при ввезенні обладнання

1238 0

Відповідно до п. 65 підрозділу 2 роз­ділу XX Податкового кодексу тимча­сово (до 01.01.2020 р.) контролю­ючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше ніж 24 ка­лендарні місяці, без нарахування процен­тів, пені та штрафів, визначених цим Ко­дексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарни­ми підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.

Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та за­стосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Постановою Кабіне­ту Міністрів України від 07.02.2018 р. № 85 «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов'язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» (далі - Порядок).

Так, згідно з п. З Порядку для отриман­ня розстрочення сплати ПДВ платник по­датку звертається до митниці ДФС із за­явою за формою, наведеною у додатку 1 Порядку. До заяви додаються передба­чені ст. 335 Митного кодексу документи.

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ при­ймається митницею ДФС протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви за рекомендацією комісії, що утворюєть­ся за рішенням керівника митниці (якщо заявлена до розстрочення сума становить понад 1 млн грн протягом 25 ро­бочих днів з дати надходження заяви).

Згідно з п. 7 Порядку рішення прийма­ється за результатами розгляду комісією заяви та перевірки:

  • наявності товарної підкатегорії облад­нання згідно з УКТ ЗЕД у п. 65 підрозді­лу 2 розділу XX Податкового кодексу;
  • підтвердження його вартості, а також то­го, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;
  • відсутності у платника податку заборго­ваності зі сплати платежів та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосова­них до нього відповідно до ст. 37 Закону про ЗЕД;
  • підтвердження наявності виробничих по­тужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.

Підставами для відмови у прийнятті рішення про надання розстрочення сплати ПДВ згідно з п. 8 Порядку є:

  • невідповідність умовам, визначеним п. 7 Порядку; 
  • встановлення обставин, які не відобра­жені у документах платника податку;
  • недотримання обов’язкових вимог, ви­значених Порядком.

Платник податку, який отримав таке рішення, під час митного оформлення в установленому порядку обладнання сплачує тільки перший платіж, а на залишок суми податку надає забезпечення виконання збов’язань відповідно до розділу X Митного кодексу або банківську гарантію, видану відповідно до законодавства.

Розстрочені суми ПДВ сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість бладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту.

Платник податку — імпортер включає суми ПДВ, сплачені згідно з вимогами п. 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодек­су, до складу податкового кредиту у звітно­му (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.

Протягом усього періоду користування розстроченням платник податку, якому на­дано розстрочення сплати податку, має по­давати щомісяця не пізніше наступного ро­бочого дня за днем сплати частини роз­строченої суми податку до Офісу вели­ких платників податків ДФС (для великих платників податків) звіт про цільо­ве використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України за фор­мою згідно з додатком 4 Порядку.

Джерело: Офіс великих платників податків

20.03.2019

ДФС Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за лютий 2019 року

ДФС Декларація акцизного податку  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з рентної плати  за лютий 2019 року

ДФС Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

ДФС Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за лютий 2019 року

Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за лютий 2019 року

Сплата Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за березень 2019 року

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ