Розстрочення сплати ПДВ при ввезенні обладнання | MASTER

Розстрочення сплати ПДВ при ввезенні обладнання

1688 0

Відповідно до п. 65 підрозділу 2 роз­ділу XX Податкового кодексу тимча­сово (до 01.01.2020 р.) контролю­ючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше ніж 24 ка­лендарні місяці, без нарахування процен­тів, пені та штрафів, визначених цим Ко­дексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарни­ми підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.

Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та за­стосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Постановою Кабіне­ту Міністрів України від 07.02.2018 р. № 85 «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов'язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» (далі - Порядок).

Так, згідно з п. З Порядку для отриман­ня розстрочення сплати ПДВ платник по­датку звертається до митниці ДФС із за­явою за формою, наведеною у додатку 1 Порядку. До заяви додаються передба­чені ст. 335 Митного кодексу документи.

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ при­ймається митницею ДФС протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви за рекомендацією комісії, що утворюєть­ся за рішенням керівника митниці (якщо заявлена до розстрочення сума становить понад 1 млн грн протягом 25 ро­бочих днів з дати надходження заяви).

Згідно з п. 7 Порядку рішення прийма­ється за результатами розгляду комісією заяви та перевірки:

  • наявності товарної підкатегорії облад­нання згідно з УКТ ЗЕД у п. 65 підрозді­лу 2 розділу XX Податкового кодексу;
  • підтвердження його вартості, а також то­го, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;
  • відсутності у платника податку заборго­ваності зі сплати платежів та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосова­них до нього відповідно до ст. 37 Закону про ЗЕД;
  • підтвердження наявності виробничих по­тужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.

Підставами для відмови у прийнятті рішення про надання розстрочення сплати ПДВ згідно з п. 8 Порядку є:

  • невідповідність умовам, визначеним п. 7 Порядку; 
  • встановлення обставин, які не відобра­жені у документах платника податку;
  • недотримання обов’язкових вимог, ви­значених Порядком.

Платник податку, який отримав таке рішення, під час митного оформлення в установленому порядку обладнання сплачує тільки перший платіж, а на залишок суми податку надає забезпечення виконання збов’язань відповідно до розділу X Митного кодексу або банківську гарантію, видану відповідно до законодавства.

Розстрочені суми ПДВ сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість бладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту.

Платник податку — імпортер включає суми ПДВ, сплачені згідно з вимогами п. 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодек­су, до складу податкового кредиту у звітно­му (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.

Протягом усього періоду користування розстроченням платник податку, якому на­дано розстрочення сплати податку, має по­давати щомісяця не пізніше наступного ро­бочого дня за днем сплати частини роз­строченої суми податку до Офісу вели­ких платників податків ДФС (для великих платників податків) звіт про цільо­ве використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України за фор­мою згідно з додатком 4 Порядку.

Джерело: Офіс великих платників податків

Минулі події — 31.01.2020

ДФС Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 січня 2020 року


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ