Розстрочення сплати ПДВ при ввезенні обладнання

1297 0

Відповідно до п. 65 підрозділу 2 роз­ділу XX Податкового кодексу тимча­сово (до 01.01.2020 р.) контролю­ючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше ніж 24 ка­лендарні місяці, без нарахування процен­тів, пені та штрафів, визначених цим Ко­дексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарни­ми підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.

Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та за­стосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Постановою Кабіне­ту Міністрів України від 07.02.2018 р. № 85 «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов'язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» (далі - Порядок).

Так, згідно з п. З Порядку для отриман­ня розстрочення сплати ПДВ платник по­датку звертається до митниці ДФС із за­явою за формою, наведеною у додатку 1 Порядку. До заяви додаються передба­чені ст. 335 Митного кодексу документи.

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ при­ймається митницею ДФС протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви за рекомендацією комісії, що утворюєть­ся за рішенням керівника митниці (якщо заявлена до розстрочення сума становить понад 1 млн грн протягом 25 ро­бочих днів з дати надходження заяви).

Згідно з п. 7 Порядку рішення прийма­ється за результатами розгляду комісією заяви та перевірки:

  • наявності товарної підкатегорії облад­нання згідно з УКТ ЗЕД у п. 65 підрозді­лу 2 розділу XX Податкового кодексу;
  • підтвердження його вартості, а також то­го, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;
  • відсутності у платника податку заборго­ваності зі сплати платежів та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосова­них до нього відповідно до ст. 37 Закону про ЗЕД;
  • підтвердження наявності виробничих по­тужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.

Підставами для відмови у прийнятті рішення про надання розстрочення сплати ПДВ згідно з п. 8 Порядку є:

  • невідповідність умовам, визначеним п. 7 Порядку; 
  • встановлення обставин, які не відобра­жені у документах платника податку;
  • недотримання обов’язкових вимог, ви­значених Порядком.

Платник податку, який отримав таке рішення, під час митного оформлення в установленому порядку обладнання сплачує тільки перший платіж, а на залишок суми податку надає забезпечення виконання збов’язань відповідно до розділу X Митного кодексу або банківську гарантію, видану відповідно до законодавства.

Розстрочені суми ПДВ сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість бладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту.

Платник податку — імпортер включає суми ПДВ, сплачені згідно з вимогами п. 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодек­су, до складу податкового кредиту у звітно­му (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.

Протягом усього періоду користування розстроченням платник податку, якому на­дано розстрочення сплати податку, має по­давати щомісяця не пізніше наступного ро­бочого дня за днем сплати частини роз­строченої суми податку до Офісу вели­ких платників податків ДФС (для великих платників податків) звіт про цільо­ве використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України за фор­мою згідно з додатком 4 Порядку.

Джерело: Офіс великих платників податків

Найближчі події — 22.07.2019

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІІ квартал 2019 року

14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку


Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2019 року


Декларація акцизного податку  за червень 2019 року


Податкова декларація з рентної плати  за червень 2019 року


Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2019 року


Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за червень 2019 року


Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за червень 2019 року


1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції 

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%