Проведення касових розрахунків у форс-мажорних обставинах

Проведення касових розрахунків у форс-мажорних обставинах

1597 0

Пунктами 9 та 10 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 встановлено, що у розділі 3 КОРО, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО), обліковують­ся розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в пері­од ремонту РРО. Графи 1 - 5 заповнюють­ся до початку використання розрахункових книжок (далі – РК), гра­фи 6 - 8 — до початку реєстрації розра­хункових операцій за допомогою РРО піс­ля відновлення постачання електроенергії чи встановлення РРО після ремонту.

Якщо початок та закінчення одного ци­клу використання РК при відключенні елек­троенергії чи на період ремонту РРО при­падають на різні робочі дні, за кожний ро­бочий день у розділі 3 КОРО на РРО здій­снюються окремі записи, при цьому гра­фи 1, 2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 — тільки в останній день одного циклу використання РК.

Крім того, на підставі даних розрахунко­вих квитанцій щодня здійснюються записи в розділі 2; до запису за перший день слід включити дані про відповідні суми (гра­фи 3 - 10) за контрольною стрічкою з по­чатку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або відключення електроенер­гії. У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення ро­боти на РРО, необхідно зазначити, за які по­передні дати підсумовано дані в цьому фіс­кальному чеку.

Тобто при виході з ладу РРО у розділі 2 КОРО суб’єкт господарювання здійснює за­пис за день виходу його з ладу про відпо­відні суми (графи 3 - 10) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до момен­ту виходу з ладу РРО.

Відповідно до п. 10 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 з купівлі-продажу іноземної валюти у разі якщо сталися поломка РРО чи відключення електроенергії, безпосеред­ньо після встановлення відремонтованого реєстратора або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи без застосування РРО. У разі обнулення оперативної пам’яті фіскального блока реєстратора слід також провести через реєстратор підсумкову ін­формацію про проведені операції за період роботи з початку робочої зміни касира, що передував виходу РРО з ладу або від­ключенню електроенергії. Суми проводять­ся окремо за кожним найменуванням валю­ти, видом валютно-обмінної операції, а та­кож окремо за різними значеннями курсів купівлі-продажу (крос-курсів). Після друку­вання відповідного службового звіту за про­веденими сумами слід виконати Z-звіт. Оби­два звіти повинні зберігатися в журналі ви­користання РРО.

Джерело: Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби

Минулі події — 31.01.2020

ДФС Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 січня 2020 року


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ